Η Εταιρεία

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. 1. Η πώληση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και οδικών εισιτηρίων, καθώς και η αντιπροσώπευση, προώθηση των πωλήσεων και η παροχή για λογαριασμό αεροπορικών, ναυτιλιακών και λοιπών εταιρειών, υπηρεσιών εναέριας, θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων.

2. Η παροχή υπηρεσιών οργανωμένου τουρισμού και ταξιδίων και η πώληση τουριστικών , ταξιδιωτικών πακέτων.

3. Η αντιπροσώπευση και η εκμετάλλευση συστημάτων κρατήσεων ξενοδοχείων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

4. Η διαχείριση ξενοδοχείων και καταλυμάτων γενικώς, η ενοικίαση αυτοκινήτων και η εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής.

5. Η εκπόνηση, έκδοση, διάθεση, διανομή τουριστικών Οδηγών και πληροφοριακών τουριστικών εντύπων.

6. Η αντιπροσώπευση, διάθεση και εκμετάλλευση δικτύων παροχής υπηρεσιών πληροφορικών συστημάτων και δικτύων ενημέρωσης στον τουριστικό, ξενοδοχειακό, μεταφορικό τομέα.

7. Η διοργάνωση ? για λογαριασμό επιχειρήσεων ή άλλων φορέων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ? εκθέσεων, συνεδρίων, ενημερωτικών σεμιναρίων, επαγγελματικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, καθώς και η μίσθωση προς το σκοπό αυτό κάθε κατάλληλης αίθουσας, καταστήματος, νυχτερινού κέντρου, και γενικά χώρου που εξυπηρετεί το είδος και τη φύση της κάθε ως άνω εκδήλωσης.

8. Η πρόσληψη, συνεργασία και η ανάθεση καθηκόντων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το σκοπό της οργάνωσης των ως άνω εκδηλώσεων.

9. Η συνεργασία επί προμηθεία με τουριστικά γραφεία ή γενικώς τουριστικές επιχειρήσεις για δραστηριότητες στο χώρο του τουρισμού.

10. Η σύνταξη μελετών για λογαριασμό τρίτων σε θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητές της.

11. Η εμπορία εισαγωγή και εξαγωγή τουριστικών ειδών. Κάθε άλλη εμπορική πράξη ή παροχή υπηρεσίας που σχετίζεται με τα παραπάνω αντικείμενα δραστηριότητας.

12. Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Β. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις : Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεούμενων από το νόμο, για έργα και προμήθειες αυτών, να διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας.

(β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή με οποιοδήποτε τρόπο να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(γ) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, και

(ε) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τουριστικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση υπηρεσιών ή/και προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών κλπ. κάθε συναφούς είδους.

Γ. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης: (α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(β) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής κλπ. ιδιοκτησίας.

(δ) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.

(ε) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της . (στ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία)».